مقاله ها -
شعر ها -
معرفی کتاب -
مطالب دیگر -
آرشیو مطالب -
August 2014
July 2014
May 2014
April 2014
February 2014
September 2013
August 2013
May 2013
March 2012
February 2012
December 2011
November 2011
September 2011
August 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
January 2010
June 2005
October 2004
June 2004
April 2004
August 2000
پیوندها -
محمد آصف فکرت
عبدالله سمندر غوریانی
پیوند عمر
دکتر اسدالله حبیب
بی صدایی صدای دریاهاست
گلنار و آیینه
تاریخ و ادبیات
تا ساغری باقیست
حس مشترک
خراسانیات
محمد کاظم کاظمی
باغچار
کار کلمه
نورالله وثوق
و آفتاب نمی میرد...
شهرنوش
در خیابان های خواب و خاطره
June 19, 2010

دلم چیزهای میداند
و عقلم چیزهایی
این فهم ها فلسفی نیست
عدم ، وجود و معاد
جای خود ر دارد
این حرفها
جدال ساده ی زندگیست
اما گاهی
به اندازۀ هر سه عنصر فلسفی پیچیده
مبهم
و سنگین
...
دل واقعیت است
و عقل حقیقت
و اینکه کدامیک دقیقتر
سرآغاز جدال است
...
من سهم خود را از هر حرفی میدانم
من سهم خود را از هر پنداری
از هر گفتاری و از هرکرداری
حس می کنم
...
دقیقاً میدانم
سهم من در آنچه پیش می آید
تا چه حد است
وازینکه به آن دست می یابم یا نه
حرفیست دیگر
و غیر از امروز
فردا دیگر است
پس دادرسی امروز را فردا
و دادخواهی فردا را
برای فردای دیگر
واگذار می کنم
...
جون آدم به آدم می رسد
شاید حق به حقدار برسد
وهیچ دینی به قیامت نمی ماند