مقاله ها -
شعر ها -
معرفی کتاب -
مطالب دیگر -
آرشیو مطالب -
August 2014
July 2014
May 2014
April 2014
February 2014
September 2013
August 2013
May 2013
March 2012
February 2012
December 2011
November 2011
September 2011
August 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
January 2010
June 2005
October 2004
June 2004
April 2004
August 2000
پیوندها -
محمد آصف فکرت
عبدالله سمندر غوریانی
پیوند عمر
دکتر اسدالله حبیب
بی صدایی صدای دریاهاست
گلنار و آیینه
تاریخ و ادبیات
تا ساغری باقیست
حس مشترک
خراسانیات
محمد کاظم کاظمی
باغچار
کار کلمه
نورالله وثوق
و آفتاب نمی میرد...
شهرنوش
در خیابان های خواب و خاطره
May 31, 2010

حرف است ، نه کار
جنگ است ، نه صلح
مرگ است ، نه جان
این زندگیست یا بسامد نفس هاست !
در فرهنگ امروز ما
واژه های جنگ وصلح و پیس و سکوریتی
اپیوم و فساد اداری
بسامد بیشتری دارند
بیشتر از نفس هایی که می کشیم .
همه از این واژه ها می گویند و می گویند
تا نفس همگان برآید.
این کلمات سائیده شده است
استهلاک شده است
از حافظه ها می لغزد
هلاک می شود
کی؟
آنگاه که همه سائیده شوند
و همه هلاک.......